OM LSG

Lunds Studentskegård är Sveriges enda studenthem för kvinnliga studenter. Det stod färdigt 1937 och invigdes samma år den 23 september. Huset har 38 rum, edilbostad samt vice edilbostad och många studentskor har under sin studietid fått njuta av att bo och leva i Studentskegårdens unika miljö. Hyresgästerna representerar alla universitetets fakulteter och en mångfald ämnen och program. Flera av dem är idag engagerade i Kamratföreningen (vår alumniförening, se nedan) och Kvinnliga Akademikers Förening (KAF). Lunds Studentskegård förvaltas av Statens Fastighetsverk. Sedan grundandet av stiftelsen Studentskegården 1937 har en av de boende varit ansvarig för viss del av husets drift, förtroendeuppdraget benämndes ”ediltjänst”. Med tiden blev arbetet alltför betungande för en person och viceediltjänsten tillkom för att fördela bördan. Ännu idag är edilerna, liksom övriga boende, heltidsstudenter vid Lunds universitet.

Ytterligare donationer både från privatpersoner och från bland annat Lunds banker tillkom och i samråd med den vid 1930-talets början aktiva Kvinnliga studentföreningen (som upplöstes år 1947) utarbetades ett byggnadsförslag. Efter några år stod ritningar och kostnadsförslag färdiga och huset kom att uppföras mellan år 1935 och 1937. Medel till möblering av huset insamlades med hjälp av kronprinsessan Louise och landshövdingskorna i de tolv sydligaste länen. Möblerna ritades av Carl Malmsten och textilierna levererades av Svensk Hemslöjd. Donatorernas grundtanke var att skapa ett bra och billigt boende för den lilla skara kvinnliga studenter som vid den tiden studerade vid Lunds universitet.

Styrelsen för Lunds Studentskegård sammanträder två gånger per termin. Styrelsen består av åtta personer; sex ledamöter och två adjungerade. Tre ledamöter är utsedda av universitetet. Styrelsen beslutar bland annat om Studentskegårdens ekonomi och fördelningen av rum till nya sökande. Styrelsen sköter utdelningen av ”Thora Ohlssons minnesstipendium”, som delas ut till en eller flera boende som gjort något värdefullt för huset.

Här hittar du Lunds Studentskegårds stadgar. 


Lunds Studentskegårds Kamratförening
Lunds Studentskegårds Kamratförening bildades 1979. Föreningen är öppen för alla hyresgäster, före detta hyresgäster och funktionärer. Den har på senare tid omstrukturerats för att fungera som ett nätverk och har idag närmare 100 medlemmar. Nätverket verkar för att skapa kontinuitet i kontakten mellan Studentskegårdens hyresgäster, nuvarande och utflyttade, för bevarandet av den unika miljön och värnandet om husets traditioner. Medlemmarna träffas en gång om året på Studentskegården en fredagskväll i maj.

Syftet med det årliga mötet är att ge tillfälle för studentskorna som bor och bott i huset att träffas och knyta kontakter. Tanken är att även lyfta fram kvinnors yrkesliv i kreativitet och arbetsglädje, presentera förebilder till inspiration och förmedla kontakter för utbildning och yrkesval. Enligt traditionen serveras en buffé till självkostnadspris i salongen eller på terrassen. Husets ediler berättar om vad som på sistone hänt i huset och bjuder även på efterrätt. En yrkeskvinna håller föredrag och berättar om sig, sitt yrke och vad som inspirerat henne. Tag tillfället i akt att umgås och att göra rundvandring i huset och trädgården!

Har du frågor eller vill du bli medlem (100 kr/år) skicka ett mejl till kontaktperson Ingegerd Whitlow.


Nedan kan du läsa mer om huvudpersonerna bakom Lunds Studentskegård:
Henriette Coyet och Gustav Coyet
Lilly Quennerstedt och August Quennerstedt
Asta Kihlbom
Thora Olsson
Hildegard Björck

Henriette Coyet och Gustav Coyet
Lunds Studentskegårds historia tog sin början med en donation av hovmarskalk Gustaf Coyet år 1918 till universitetets 250-årsjubileum. Avsikten var att skapa ett hem för mindre bemedlade (manliga) studenter. Efter önskemål framställda till friherrinnan Henriette Coyet av en delegation studentskor ändrades donationens ändamål till att avse ett studenthem för kvinnor.

Lilly Quennerstedt och August Quennerstedt
Lilly Quennerstedt donerade efter sin makes död år 1927 en fjärdedel av kvarteret Kråkelyckan till Lunds universitet för samma ändamål, nämligen att skapa ett hem för kvinnliga studenter. Parets hem, den så kallade Quennerstedtska villan, var det vita huset med putsfasad som ligger strax nordost om vår närmaste granne servicehemmet ”Nya Ribbingska”.

Asta Kihlbom
Asta Kihlbom var lektor vid Uppsala universitet, Lunds universitet, University College London och London University, samt professor vid universitetet i Oslo och i Bergen. Vi minns henne med tacksamhet som den drivande kraften bakom Lunds Studentskegård.

Asta Kihlbom föddes 1892 i Mariestad. Hon tog en fil. kand. i engelska i Lund, och doktorerade senare i Uppsala. Hon gifte sig med astronomen Walter Gyllenberg 1927, men gav inte upp sin akademiska karriär, vilket de flesta kvinnor som gifte sig gjorde vid denna tid. (Hon gav heller inte upp sitt efternamn, vilket orsakade häpnad.) När Asta Kihlbom sökte en tjänst som lektor vid Lunds universitet år 1930 ansågs hennes status som gift kvinna vara en nackdel. Hon fick tjänsten ändå, och två år senare beviljades hon dessutom lön för sitt arbete.

Asta Kihlbom var en populär lärare, energisk och med en enastående kapacitet för arbete. En av hennes största bedrifter var skapandet av Lunds Studentskegård.

Kvinnor vann rätten att bedriva universitetsstudier i Sverige år 1873. Teologi och juridik var dock länge förbjudna ämnen, eftersom det ansågs otänkbart att kvinnor skulle kunna få auktoritet över män. Tills möjligheten att ta studentexamen öppnades för flickor var det dessutom praktiskt taget omöjligt att bedriva universitetsstudier för den kvinna som inte gått i privatskola. Antalet kvinnliga studenter ökade dock sakta men säkert, och 1920 var ungefär 10 procent av Lunds studenter kvinnor. Sociala konventioner hade luckrats upp något sedan 1800-talet, men det ansågs fortfarande oanständigt för en kvinna att visa sig offentligt i början av 1900-talet, och av denna anledning betraktade många kvinnliga studenter med misstänksamhet.

Studentboenden för manliga studenter fanns i Lund, och många hyrde också rum från äldre damer och änkor i staden. De kvinnliga studenterna, däremot, hade ofta svårt att hitta boende, på grund av sin känsliga sociala status. Allteftersom antalet kvinnliga studenter ökade blev det svårare och svårare för de unga kvinnorna att hitta någonstans att bo. Lunds Kvinnliga Studentförening drev dock frågan om ett kvinnligt studentboende.

Hovmarskalk Gustaf Coyet hade skänkt en summa pengar till universitetet, som var tänkt att ligga till grund för ett manligt studentboende. Lunds Kvinnliga Studentförening, med Asta Kihlbom i spetsen, framförde dock en begäran att pengarna istället skulle användas för att bygga ett studentboende för kvinnor. De kvinnliga studenternas begäran fick gehör. En tomt donerades av Lilly Quennerstedt, änka efter zoologen Arthur Quennerstedt, och en arkitekt och en inredningsarkitekt anlitades. Kronprinsessan Louise stödde projektet, och med hjälp av detta kungliga stöd arbetade Asta Kihlbom hårt för att få donationer, bidrag och rabatter för att kunna skapa studentboendet.

Byggnaden stod klar 1937, då kronprinsessan Louise var hedersgäst vid öppningsceremonin, där även friherinnan Henriette Coyet, slottsfru på Torup, närvarade. De första studentskorna flyttade in 1938.
Lunds Studentskegård är fortfarande ett populärt studentboende i Lund. Ett porträtt av Asta Kihlbom hänger på hedersplatsen över den öppna spisen i salongen; utan Astas insats skulle studentskornas hem inte finnas.

Asta Kihlbom var, utöver sitt akademiska arbete och arbetet med att bygga Lunds Studentskegård, aktiv i Akademiskt Bildade Kvinnors Förening (nu Kvinnliga Akademikers Förening), och bildade Skånekretsen av föreningen 1934. Skånekretsen av KAF har därför sina möten på Lunds Studentskegård. Hon var också verksam inom den internationella föreningen International Federation of University Women (nu Graduate Women International).

Lunds Studentskegård förblir det enda kvinnliga studentboendet i Sverige.

Thora Olsson
Mer information kommer.

Hildegard Björck
Mer information kommer.